Usługi detektywistyczne

Sądy chętnie opierają swoje rozstrzygnięcia na jednoznacznych i fachowych wnioskach, jakie wypływają z opinii biegłych sądowych. Należy pamiętać, że sporządzając opinię na zlecenie sądu, biegły zobowiązany jest do korzystania tylko z zebranego przez sąd materiału dowodowego i nie ma uprawnień do dokonywania ustaleń faktycznych we własnym zakresie.

„Ustalanie stanu faktycznego sprawy nie należy do biegłych sądowych. Opinia biegłych jest jedynie dowodem umożliwiającym sądowi, rozstrzygającemu sprawę merytorycznie, dokonanie ustaleń w zakresie wymagającym wiadomości specjalnych; opinia podlega ocenie sądu tak, jak każdy inny dowód.” (Wyrok SN z 3.12.1999 r., II UKN 239/99).
W sprawach cywilnych obowiązuje prekluzja dowodowa, która oznacza, że sąd ma obowiązek pominąć spóźnione twierdzenia i dowody.

Pamiętając o powyższych zasadach prawnych (ograniczeniach dla biegłych w sprawie zbierania materiału dowodowego, konieczności dostarczenia całościowego i wiarygodnego materiału dowodowego dla sądu najlepiej na początku postępowania) Business Security Center Tomasz Dukat pozyskuje całościowy materiał dowodowy i przygotowuje szczegółowy Raport z ustaleń.

Materiał dowodowy jest trudny do obalenia pod warunkiem, że jest zebrany zgodnie z regułami i pod nadzorem specjalistów ( wskazuje przyczynę sporu, okoliczności, osoby i podmioty – ich związki czy powiązania).

Tylko szybko, właściwie zebrany i logicznie przedstawiony merytoryczny materiał dowodowy jest podstawą do tego aby wygrać spór.

Skontaktuj się z nami już dziś!