Tajemnica przedsiębiorstwa

4 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Podstawą dla nowelizacji jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem (dalej dyrektywa 2016/943/UE). Tym samym dostosowano i znormalizowano polskie prawo do wymogów UE. Zmiany pozwalają na tożsame rozumienie co stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ustawa wprowadziła precyzyjniejszą, ale też bardziej rygorystyczną, definicję tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

„Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności”.

Należy pamiętać, że roszczenia wobec osób czy podmiotów, które naruszyły tajemnicę przedsiębiorstwa odbywa się na gruncie prawa cywilnego. A zatem szczególnie znaczenie ma fakt dotrzymania rygoru dochowania należytej staranności działania w celu utrzymania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jako informacji poufnych.

Jednym z podstawowych elementów dochowania należytej staranności jest szkolenie dla osób związanych z Państwa przedsiębiorstwem (kadra zarządzająca, pracownicy, współpracownicy, kluczowi kontrahenci) z zakresu zasad przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia omówione zostaną nie tylko przepisy obowiązującego prawa ale przestawione zostaną przykłady naruszenia, metody pozyskiwania informacji stanowiących tajemnicę czy wreszcie skuteczne sposoby zabezpieczania się przed takimi zdarzeniami.

Szkolenia dedykowane są dla konkretnej grupy odbiorców. Niekiedy ważne jest aby szczególnie chronić informacje o wysokości marży, a innym razem dane dotyczące wyników badań nad nową technologią. Należy pamiętać, że informacje mogą „wypłynąć” od kluczowego menadżera bo wysyła email z niezabezpieczonej sieci lub źródłem przecieku może być kierowca samochodu służbowego, w którym prezes prowadzi rozmowy telefoniczne.

Specjaliści z Business Security Center Tomasz Dukat mogą ponadto pomóc Państwu w:

  • zidentyfikowania aktywów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • przygotowaniu stosownych dokumentów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • opracowaniu procedur przestrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • przeprowadzić audyt obowiązujących w przedsiębiorstwie regulaminów czy zasad dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • możemy przeprowadzić śledztwa w związku z podejrzeniami naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa i jeśli miało ono miejsce udokumentować je.

Nie wystarczy wiedzieć, choć to dobry początek, że istnieje zagrożenie. Sztuką jest umiejętne zapobieganie. Specjaliści z Business Security Center Tomasz Dukat mają wiedzę, umiejętności i doświadczenie w tej walce. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i umiejętnościami. Nasze szkolenia są zawsze interaktywne i praktyczne. Teorię możesz sobie poczytać razem z wujkiem Google lub bardziej dociekliwi w fachowych wydawnictwach.

Skontaktuj się z nami już dziś!