Organizacja systemów bezpieczństwa w przedsiębiorstwie

Najważniejsze zagrożenia, które dziś przybierają nie tylko wymiar hipotetyczny, ale i realny wymuszają u przedsiębiorców refleksję i konkretne działania wyrażające się wdrażaniem nowoczesnych i profesjonalnych systemów bezpieczeństwa. Nowoczesne systemy obejmują między innymi politykę bezpieczeństwa, ochronę kontrwywiadowczą przedsiębiorstwa, osłonę kontrwywiadowczą kluczowych pracowników organizacji, ochronę fizyczną siedziby, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Wszystkie składowe systemu powinny działać w oparciu o stworzone i dedykowane dla danej organizacji rozwiązania. Zbiór zasad i procedur nie może być powielonym schematem czy ogólnikiem.

Dla właściwej oceny realizacji zadań w sferze zapewnienia przedsiebiorstwu bezpieczeństwa należy określić najważniejsze zasoby (czy to są np. informacje, technologie, kształtowanie kosztów, marży czy może baza klietów lub kontrahentów, wysokowykwalifikowani pracownicy) i zdefiniować dla tych zasobów zagrożenia. Ich katalog powinien być zbiorem otwartym (dającym możliwość kreatywnego symulowania możliwych zagrożeń – np. „użycie dronów do rozpoznawania konkurencji”) ale z precyzyjnie zdefiniowanymi zagrożeniami już zidentyfikowanymi (np. „zwolnienie pracownika posiadającego kluczowe dla bezpieczeństwa tajemnice przedsiębiorstwa mimo, iż posiada on zakaz konkurencji”).

Przeciwdziałanie zagrożeniom ma być elementem warunkującym zarówno zakres zadań dla organizacji, strukturę komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, zapewnienie przepływu informacji od źródła do ostatecznego beneficjenta czy osób decyzyjnych. Działania te muszą mieć charakter ciągły z możliwością przepływu informacji o samych zagrożeniach i ich symptomach w każdym z kierunków (zarówno pionowo w dół – np. zarząd – kierownik regionalny, w górę np. pracownik ochrony – dyrektor ds. bezpieczeństwa czy też poziomo np. koordynator ds. bezpieczeństwa w jednej z lokalizacji organizacji – koordynator w sąsiedniej). Nieodzownym elementem skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest ciągłe weryfikowanie jego stanu np. poprzez monitorowanie zdarzeń, szkolenia czy treningi i symulacje. Procesy powinny być projektowane i analizowane przez specjalistów. Jeśli funkcjonujący w przedsiębiorstwie system bezpieczeństwa nie będzie zindywidualizowany to tak jak by go nie było wcale. Nie ma nic bardziej szkodliwego niż ogólnikowe czy nieprzemyślane zadania dla komórek organizacyjnych (także tych działających jako przedsiębiorstwa zewnętrzne), szablonowe procedury, które są banałami i nie odnoszą się do zidentyfikowanych zagrożeń. Business Security Center projektuje dla przedsiębiorstw zaawansowane systemy bezpieczeństwa. W ramach działań realizowanych przez Business Security Center Tomasz Dukat określamy kluczowe zasoby, konieczne struktury, zakresy obowiązków dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i procedury. Szkolimy osoby decyzyjne oraz personel. Poddajemy okresowym audytom system, a po opracowaniu wniosków aktualizujemy go. Możemy delegować do przedsiębiorstwa najlepszych specjalistów aby dbali o bezpieczeństwo twojego biznesu.

Skontaktuj się z nami już dziś!