Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Pamiętając o tym, że ustawodawca w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych ustanowił domniemanie winy po stronie podmiotu zbiorowego, na którym spoczywać będzie w tym względzie ciężar dowodu w zakresie wykazania należytej staranności

Business Security Center Tomasz Dukat profesjonalnie przygotuje Cię do wdrożenia nowych obowiązków.
Uchronimy Cię od odpowiedzialności i zagrożeń.
Pomożemy stworzyć Ci w przedsiębiorstwie dedykowany system bezpieczeństwa w oparciu o procedury compliance.

Business Security Center Tomasz Dukat:

• pomoże dochować Ci należytej staranności w działaniach podmiotu aby nie popełniono czynu zabronionego i uchronić Cię przed odpowiedzialnością zgodnie z art. 6 ust 6 ustawy,

• przygotujemy i pomożemy Ci wdrożyć system oceny ryzyka umożliwiający ostrzeganie przed możliwością popełnienia czynu zabronionego oraz określimy w przedsiębiorstwie zasady postępowania na wypadek zagrożenia popełnienia czynu zabronionego lub skutków niezachowania reguł ostrożności (art. 6 ust. 4 pkt 1),
• pomożemy określić Ci właściwie zakresy odpowiedzialności organów podmiotu zbiorowego, komórek organizacyjnych, pracowników lub osób uprawnionych do działania w jego imieniu lub interesie (art. 6 ust. 4 pkt 2),
• pomożemy wskazać Ci i przygotujemy merytorycznie osoby nadzorująca przestrzeganie przepisów i zasad regulujących działalność podmiotu (art. 6 ust. 4 pkt 3),

• przygotujemy i wdrożymy dedykowane dla Ciebie zasady postępowania i procedury compliance due dilligence i criminal compliance dla organów podmiotu zbiorowego lub osób fizycznych uprawnionych do reprezentowania, podejmowania decyzji lub sprawowania nadzoru, w związku z działaniem w interesie lub na rzecz podmiotu w chwili powzięcia informacji o nieprawidłowości w organizacji.

Skontaktuj się z nami już dziś!