Dyrektywa AML 

Oferta na przygotowanie i wdrożenie procedury przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W związku z wejściem w życie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. oraz Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723) oferujemy Państwu realizację usługi opracowywania procedur, dokumentacji oraz analizy ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w powiązaniu z indywidualnymi stosunkami gospodarczymi i transakcjami sporadycznymi. Usługa dedykowana jest dla instytucji obowiązanych wymienionych w art. 2 ust.1 ustawy.

Nowe (znowelizowane) przepisy obligują na podstawie art. 33 ustawy instytucje obowiązane, wskazane w art. 2, do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego.

Instytucje obowiązane rozpoznają ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związane ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną oraz oceniają poziom rozpoznanego ryzyka. Mają obowiązek dokumentowania rozpoznanych ryzyk prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu uwzględniając w szczególności czynniki dotyczące:
• rodzaju klienta;
• obszaru geograficznego;
• przeznaczenia rachunku;
• rodzaju produktów, usług i sposobów ich dystrybucji;
• poziomu wartości majątkowych deponowanych przez klienta lub wartości przeprowadzonych transakcji;
• celu, regularności lub czasu trwania stosunków gospodarczych.
Instytucje obowiązane muszą:
• stosować środki bezpieczeństwa finansowego w zakresie i z intensywnością uwzględniającymi rozpoznane ryzyko;
• wprowadzić wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej”.

Do kogo kierujemy swoją usługę:
Instytucje obowiązane to ogromny katalog przedsiębiorstw (art. 2 ustawy) miedzy innymi: banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowe instytucje płatnicze, firmy inwestycyjne, biura maklerskie, platformy aukcyjne, firmy ubezpieczeniowe, kantory wymiany walut, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, firmy księgowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, przedsiębiorcy udzielający pożyczek, firmy leasingowe, przedsiębiorstwa pocztowe, udostępniające skrytki sejfowe i co najciekawsze: przedsiębiorcy (wszyscy) w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Ze względu na powyższe, obowiązkowi wdrożenia niniejszych przepisów podlegać muszą np. wszystkie funkcjonujące w Polsce komisy samochodowe czy największe targowiska gdzie dokonuje się sprzedaży hurtowej.

Instytucje obowiązane:
• mogą korzystać z usług podmiotu trzeciego przy stosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego oraz powierzać prowadzenie i dokumentowanie wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji (art. 48 ustawy);
• wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej (art. 50 ustawy);
• zapewniają udział osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków (art. 52 ustawy).
Co wykonamy w ramach usługi:
Dokonamy szczegółowej analizy Państwa biznesu i określimy czy podlegacie rygorom niniejszych przepisów i czy jesteście podmiotem obowiązanym.
Zidentyfikujemy ryzyka i dokonamy ich estymacji oraz zaproponujemy elementy ograniczające.
Przygotujemy do wdrożenia wymagane procedury, które będą zgodne z obowiązującym prawem.
Przeszkolimy osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwie za realizację obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dyrektywa AML).

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług:
W ocenie specjalistów z Business Security Center Tomasz Dukat wprowadzenie powyższych przepisów jest rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorców. Mimo konieczności wdrożenia nakazanych skomplikowanych, przynajmniej na początku, rozwiązań w dłuższej perspektywie one skutkować będą znacznym zmniejszeniem ryzyka uwikłania w proceder przestępczy czy współpracy z nieuczciwym kontrahentem, ograniczenie strat związanych z wyłudzeniami
i korupcją (nawet tą z udziałem polityków bo przecież banki należące do skarbu państwa podlegają tym samym rygorom prawnym co właściciel komisu samochodów, który choćby raz sprzedał za gotówkę samochód za więcej niż 45 tyś zł) . To też niewątpliwie szansa na zwiększenie transparentności w obrocie gospodarczym. Niniejsze rozwiązanie wydaje się być przejściowym wobec docelowego systemu czyli obrotu bezgotówkowego.

W Business Security Center Tomasz Dukat mamy niezbędną wiedzę, doświadczenie we wdrażaniu powyższych przepisów. Mamy własną metodologię badania podmiotów, kontrahentów co pozwala nam na określenie rzeczywistego poziomu ryzyka. Wiemy jak zabezpieczać się przed działaniami podmiotów chcących ewentualnie uwikłać Państwa w proceder prania lub finansowania terroryzmu. Mając tę wiedzę możemy skutecznie przygotować najlepsze dla Państwa rozwiązania i je wdrożyć w Waszym przedsiębiorstwie.

Skontaktuj się z nami już dziś!